مشاوره و طراحی در زمینه روشنایی داخلی، خارجی و معابر

فعالیت و خدمات مهندسین آنِتکو در خصوص مشاوره و طراحی انواع سیستم های روشنایی

روشنای و نمای ظاهری

اسپیناس-پالاس

طراحی روشنایی فضای خارجی

برج میدان آزادی

طراحی روشنایی فضای عمومی

پل طبیعت تهران

برج میلاد تهران

آزادراه تهران -زنجان