مشاوره، طراحی، نظارت

مطالعات سیستم های توزیع و انتقال نیرو

بازرسی فنی و تعمیرات پیشگیرانه

آنتـکو را بیشتر بشناسیم

شرکت مهندسین مشاور  آنتکو (البرز نیرو تابش)  با هدف مشاوره ، مطالعات و سیستم ها ،طراحی و نظارت بر پروژه های برق در سال ۱۳۸۶ شمسی رسماً تاسیس شد.

آنتکو بصورت مستقل و با بهره گیری از تجربیات و دانش فنی پرسنل  خود ارائه خدمات فنی و مهندسی در بخشهای مختلف  صنعت برق را آغاز نمود.
مشاوری که با توجه به نیاز مبرم کشور به خدمات مشاوره ای  فنی و مهندسی و مدیریت طرح با بهره مندی از استعدادها و توانائیهای متخصصان و نیروهای توانمند خود در رشته های  مختلف برق ، ساختمان ،رایانه و مدیریت عهده دار خدمات متعدد و شایان توجه به  صنعت کشور بوده است.

گامهای موثر در مسیر توسعه اقتصادی و ارائه طرحهای نوین مرتبط با مهندسی برق ،از افتخارات و اهداف این شرکت است .

گواهی های داخلی و بین المللی ما

مهارت و تخصص آنتـکو

طراحی و نظارت
مشاوره ، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های توزیع نیروی برق تهران
design and supervision
مشاوره، طراحی، توسعه و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های توزیع نیروی برق تهیه طرحهای جامع شهرکهای صنعتی و مسکونی و نظارت بر اجرای آنها تهیه طرحهای کلی بازسازی شبکه های ۲۰ کیلوولت و فشارضعیف فرسوده و ...
مکانیزاسیون
مطالعه سیستم های ژئوماتیک و مکانیزاسیون شبکه های توزیع و انتقال نیرو بر روی داده های مکانی (GIS)
Mechanisation
مطالعه سیستم های ژئوماتیک و مکانیزاسیون تاسیسات شبکه توزیع و انتقال نیرو
عیب یابی پیشگیرانه
اجرای پروژه های عیب یابی پیشگیرانه از تاسیسات وتجهیزات شبکه های تولید، انتقال و توزیع نیرو
Preventive Maintenance
تصویر برداری حرارتی ( ترموگرافی) و عیب یابی تخصصی
انرژی های تجدید پذیر
مشاوره ،طراحی و نظارت بر به کارگیری انرژی های تجدید پذیر
Renewable Energy
ارائه دهنده خدمات مهندسی تولید انرژی برق از منابع (پاک)تجدید پذیر

مشتریان ما

تاکنون با بیش از ۳۰ شرکت داخلی و خارجی پروژه های موفقی را به انجام رسانده ایم.

مشتریان و کارفرمایان شرکت آنتکو