اجرای پروژه های عیب یابی پیشگیرانه

مشاوره در زمینه ممیزی انرژی

ارائه خدمات فنی و مهندسی

شرکت مهندسین مشاور آنتکو (البرز نیرو تابش)  به موازات اجرای فازهای مختلف پروژه از مطالعات فنی اولیه تا مراحل راه اندازی و بهره برداری و نیز در طول اجرای پروژه با اندوخته ای از تجربه های گرانبها و ارزشمند خود همواره آماده است خدمات فنی زیر را جهت حفظ روند طبیعی پیشرفت پروژه در اختیار کار فرمایان محترم قرار دهد.

بازرسی فنی و عیب
یابی پیشگیرانه تصویر
برداری حرارتی
طراحی روشنایی
فضاهای داخلی،
خارجی و معابر 
مشاوره در زمینه
هوشمند سازی شبکه
های توزیع
مطالعه و تهیه طرح
جامع تخصصی در
زمینه کاهش تلفات
طراحی شبکه های
توزیع و انتقال نیروی برق 
خدمات مهندسی در
زمینه مدیریت مصرف
و ممیزی انرژی
پدافند غیر عامل

مهارت و تخصص آنتکو

 تحقیقات و توسعه

گروه تحقیقات و توسعه آنتکو با انجام مطالعات بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در سراسرکشورو همچنین  طراحی و ساخت نرم افزارهای مورد نیاز به عنوان یک شرکت پیشتاز و نوآوردر صنعت برق در حال فعالیت است

ساختمان

حضور مهندسین توانمند در زمینه مشاوره ، طراحی و ساخت ساختمان پست های توزیع با اعمال استانداردها و دستورالعمل های جدید

گروه بازرسی فنی

پروژه های عیب یابی پیشگیرانه و خدمات مشاوره تصویربرداری حرارتی با به کارگیری بهترین ابزار و افراد متخصص

گروه نظارت و طراحی

طراحی و نظارت بر انجام پروژه های توزیع نیرو در سراسر کشور با حضور برجسته ترین افراد در این زمینه