آشنایی با مبانی و اصول مقدماتی برق

نیروگاه تولید برق

توضیح و بررسی انواع نیروگاه

بالا بردن سطح ولتاژ

بالابردن سطح ولتاژ برق

پست انتقال

تجهیزات و ساختار پست انتقال

پست توزیع

بررسی تجهیزات و انواع پست توزیع

شبکه توزیع

شبکه توزیع هوایی و زمینی