اجرای پروژه های عیب یابی پیشگیرانه

 

مشاوره در زمینه ممیزی انرژی

ارائه خدمات فنی و مهندسی

شرکت مهندسین مشاور آنتکو (البرز نیرو تابش)  به موازات اجرای فازهای مختلف پروژه از مطالعات فنی اولیه تا مراحل راه اندازی و بهره برداری و نیز در طول اجرای پروژه با اندوخته ای از تجربه های گرانبها و ارزشمند خود همواره آماده است خدمات فنی زیر را جهت حفظ روند طبیعی پیشرفت پروژه در اختیار کار فرمایان محترم قرار دهد.

بازرسی فنی و عیب یابی پیشگیرانه تصویر برداری حرارتی

مطالعه و تهیه طرح جامع تخصصی در زمینه کاهش تلفات

طراحی روشنایی فضاهای داخلی، خارجی و معابر

طراحی شبکه های توزیع و انتقال نیروی برق

مشاوره در زمینه هوشمند سازی شبکه های توزیع

خدمات مهندسی در زمینه مدیریت مصرف و ممیزی انرژی

خدمات مشاوره ای در زمینه ممیزی انرژی و مدیریت مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و …

مطالعه فرآیند‌های مرتبط با تولید و مصرف انرژی در زمینه‌های صنعت، ساختمان و سایر صنایع

ارائه پیشنهادها وراهکارهای مناسب به لحاظ فنی اقتصادی و تعیین اولویت‌ها در بهینه‌سازی مصرف

انجام بازدید و اندازه گیری‌ مصارف انرژی و تحلیل فرآیندهای مرتبط با تولید و مصرف انرژی در صنعت

خدمات مهندسی مشاوره و نظارت بر مراحل نصب تجهیزات پروژه‌های انرژی‌های نو (تجدیدپذیر)

مهارت و تخصص آنتکو

تحقیقات و توسعه

گروه تحقیقات و توسعه آنتکو با انجام مطالعات بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در سراسرکشورو همچنین  طراحی و ساخت نرم افزارهای مورد نیاز به عنوان یک شرکت پیشتاز و نوآوردر صنعت برق در حال فعالیت است

ساختمان

حضور مهندسین توانمند در زمینه مشاوره ، طراحی و ساخت ساختمان پست های توزیع با اعمال استانداردها و دستورالعمل های جدید

گروه بازرسی فنی

پروژه های عیب یابی پیشگیرانه و خدمات مشاوره تصویربرداری حرارتی  با به کارگیری بهترین ابزار و افراد متخصص

گروه نظارت و طراحی

طراحی و نظارت بر انجام پروژه های توزیع نیرو در سراسر کشور با حضور برجسته ترین افراد در این زمینه